Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. O cookies

 


VŠE O NÁKUPU » Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů e-shopu jcsamolepky

Obecná ustanovení o ochraně osobních údajů:

Jiří Cejnek se sídlem Krásného 1165/61, 636 00, Brno , IČ: 04239512 , (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje.

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), konkrétně se jedná o nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016. Na základě tohoto nařázení se upravují podmínky pro správu a zpracování osobních dat.

 

Jak jsou osobní údaje ukládány:

Veškerá osobní údaje jsou uchovávána po dobu 10 let pro účely plnění smlouvy, reklamace, komunikace, účetních kontrol elektronicky a přístup k nim je plně zabezpečen. Jedinou výjimku tvoří daňové doklady, které obsahují osobní údaje kupujícího v souladu s daňovými zákony ČR. Daňové doklady jsou uchovávány v souladu s nařízením EU 2016/679 ze dne 27.4.2018 v elektronické, příp. v tištěné podobě v uzamčených prostorách. Osobní data nejsou nikdy předávána k uživání třetím stranám, výjimku tvoří nutné předání osobních údajů k účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.

Zpracování se provádí automaticky na základě poskytnutí osobních údajů kupujícím. Výjimku tvoří poloautomatické zpracování dat při aktualizaci osobních údajů, při provádění oprav či změn v osobních údajích a zpracování písemného nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení - vždy na základě žádosti zákzaníka nebo registrovaného uživatele.

Při vyplňování registračních formulářů na stránkách poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvědomujeme si důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

Rozsah, důvod a doba uložení osobních údajů:

 • jméno a příjmení (pro účely plnění smlouvy a pro potřeby účetnictví)
 • IČ, DIČ či název společnosti, u podnikatelských subjektů (pro potřeby účetnictví)
 • úplná dodací adresa (pro účely plnění smlouvy)
 • úplná fakturační adresa (pro potřeby účetnictví)
 • telefonní číslo (pro potřeby podávání informací, plnění smlouvy, účetnictví)
 • e-mailová adresa (pro potřeby podávání informací )
 • IP adresa (pro potřebu kontrol, ochrany systému a logování změn)

Veškeré údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené důvody. Zákazník má právo kdykoliv písemně požádat o odstranění osobních údajů z našeho archivu před uplynutím zákonných lhůt:

 • jméno a příjmení - 10 let pro účetní kontroly
 • IČ, DIČ či název společnosti, u podnikatelských subjektů - 10 let pro účetní kontroly
 • úplná dodací adresa - 2 roky pro možnost reklamace
 • úplná fakturační adresa - 10 let pro účetní kontroly
 • telefonní číslo - 2 roky pro možnost reklamace
 • e-mailová adresa - 10 let pro účely konrol ÚOOÚ
 • IP adresa - 10 let pro účely konrol ÚOOÚ

Osobní údaje nejsou sdíleny s aplikacemi třetích stran. Osobní data zákazníků jsou chráněna a není s nimi obchodováno.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno: Jiří Cejnek, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@jcsamolepky.cz .

K čemu osobní údaje využíváme:

Osobní údaje využíváme pro účely plnění kupní smlouvy, plnění daňových zákonů České republiky a pro účely komunikace. Naše databáze obsahuje výhradně údaje zákazníků a registrovaných uživatelů.

Co se děje s osobními údaji zákazníků a kdo k nim má přístup:

K osobním údajům v době plnění smlouvy a při možné reklamaci má přístup pouze prodávající (správce) společnosti z důvodu vyřízení objednávky či reklamace. Přístup k osobním údajům zákazníků probíhá šifrovaně pomocí SSL certifikátu, přihlášení do systému je dvoufázové heslem a číselně generovaným kódem. Po uplynutí doby potřebné pro vyžízení plnění smlouvy jsou osobní údaje uchovávány v archivu zabezpečeném heslem. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě, výjimku tvoří faktury daňové doklady, jejichž jsou osobní data nutnou součástí (dle platných daňových zákonů ČR).

Jak nakládáme se soubory cookies:

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky jcsamolepky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem , který je nezbytný k identifikaci vracejících se návštěvníků. Soubory slouží k přihlášení, dokončení nákupu či zlepšení nebo zjednodušení chování webu. Při používání internetového obchodu jcsamolepky.cz se mohou do počítače uložit i některé soubory cookies třetích stran.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Google Analytics (sledování návštěvnosti), provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


Nakládání s osobními údaji:

Při vyplňování registračních formulářů na stránkách www.jcsamolepky.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvědomujeme si důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Poskytnuté osobní údaje slouží pouze k realizaci obchodu mezi zákazníkem a provozovatelem a pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby učiněné bankovním převodem.

Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představuje externí dopravce:

 • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983,

kterýmu jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení a dodací adresa) nutném pro bezproblémové doručení zboží. Data jsou poskytována v tištěné podobě a nejsou však sdílena s aplikacemi třetích stran.

Elektronické adresy zákazníků budou primárně využívány za účelem informování o stavu objednávky. Provozovatel se zavazuje, že na přání zákazníka, i bez udání důvodu, vymaže jeho osobní data z databáze zákazníků, a že zamezí následnému doručování všech obchodních sdělení.

Veškeré osobní údaje jsou považovány za diskrétní, jsou přísně zabezpečeny a chráněny proti zneužití.

Práva subjektů osobních údajů:

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Závěrečná ustanovení:

Tento dokument o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti 15.5.2018.